Referat af generalforsamling den 19. 03. 19

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

Hans Klitgård blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamling var rettidig indkaldt.

2. Formandens beretning

Grønne områder:
De grønne områder er gennemgået og generelt opryddet.
Legepladser opryddet. Nye hoppedyr.
Enkelte træer skiftet på Augustvænget
Nord/syd hegnet klippet.

Stier:
Nord/syd stien er repareret.

Veje/asfalt:
Ny asfalt i 6 lommer og på del af Septembervænget.
Revner repareret efterfølgende.
Udbedring af dræn ved Augustvænget 36.

Forslag fra medlemmer:
Sidste år var der under eventuelt forslag om shelter og multisportsbane, og dette har bestyrelsen drøftet, og kom frem til, at det turde man ikke gå videre med.

Borgerforeningen har tilbudt at betale petanq baner, men det er vurderingen at vi ikke har arealer som er tilstrækkelig centralt placerede; idet boldbanerne ligger relativ afsides.

Hunde:
Folk opfordres til rydde op efter deres hunds efterladenskaber.

Information fra bestyrelsen:
– Hjemmeside (www.hoerhaven.dk)
Indeholder alle væsentlige dokumenter i grundejerforeningen.

– Facebook
Bliver brugt flittigt, og er mere dynamisk i brug.

– Omdeling

3. Regnskab ved kassereren
Erik præsentere regnskab 2018 som blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget ved kassereren
Erik præsenterede budgettet som blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
Der blev godkendt et uændret kontingent for 2019 på kr. 1.000 pr. husstand, som foreslået af bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der blev genvalgt følgende 2 bestyrelsesmedlemmer:
Erik Pedersen, Septembervænget 36
Erling Pedersen, Septembervænget 10

Der blev valgt følgende 2 bestyrelsessuppleanter:
Britta Christensen Augustvænget 71
Engin Kurt på Augustvænget 46

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Der blev genvalgt følgende 2 revisorer:
Keld Nielsen, Augustvænget 30
Birgitte Gejl, Septembervænget 8

Der blev valgt følgende 2 revisorsuppleanter:
Gunnar Jacobsen, Augustvænget 34
Kim Kaj Kaibinger, Augustvænget 48

9. Eventuelt
Der blev gjort opmærksom på, at fortovsfliserne ved Septembervænget ”hovedvej” ligger dårligt.
Hvis ujævnhed er større end 2 cm skal kommunen udbedre skaden.

Dårlig belysning

Legepladsen ved A48 er jævnlig fyldt med vand; bestyrelsen undersøger hvad der kan gøres.
Der er sandsynligvis behov for dræning.
Der nogle steder hvor hækken mm. går langt ud på fortorvet.
Påtalerettet herfor ligger hos Kolding kommune.

Det undersøges om gartneren sprøjter mod ukrudt; er det tilfældet bedes ham ikke bruge gift, men fx. brænde det eller lignende.

Der var spørgsmål til afskærmning mod vinden af vore nye genbrugstationer, og det blev oplyst at der kan refunderes materialeudgiften hvis man selv udfører arbejdet.