Generalforsamling 23. marts 2021

Hvornår

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af en ny suppleant
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen. Ingen vælges ind i bestyrelsen med mindre det er frivilligt.

Man deltager for 2 år og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening, som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer.

Tilmelding til formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest 19. marts 2021

Referat af generalforsamlingen 7. september 2020

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørhaven

Tid: 7. september 2020 kl. 19.30
Sted: Aktivitetscenter Toften, Kirkely 24, Bramdrupdam.
Deltagere: Der var tilmeldt 10 husejere
Bilag: Præsentationen kan ses på foreningens hjemmeside: www.hoerhaven.dk under Dokumenter.


Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Hans Klitgård, Augustvænget 75 (medlem af bestyrelsen) kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt med 14 dages varsel. 

Generalforsamlingen kunne p.gr.a. corona ikke afholdes som sædvanlig i marts måned.

2. Formandens beretning
Der blev orienteret om følgende punkter:

Gartner
31. august fik vi en opsigelse af kontrakten fra gartneren, da de havde fejlbedømt tidsforbruget på især plæneklipningen med mange små græsarealer. Efter møde med gartneren i dag, er det blevet aftalt, at der sker en stigning på årligt kr. 6.700, og aftalen fortsætter derfor.

Vore hegn klippes ned til 3½ meters højde, fx mellem gammel og ny del af August- og Septembervænget.

Ukrudtsbekæmpelse vil ske uden brug af gift; der bruges i stedet damp.

Træer ved lejepladsen vil blive efterset af sikkerhedsmæssige årsager. 

Legepladsen
Der er blevet lavet en uvildig kontrol af legepladsen af ekstern konsulent, og der er iværksat udbedring af fejl og mangler på pladsen.

Der opstilles 2 nye borde med bænke (voksen- og børneudgave).

De der bor tæt på legepladsen kunne oplyse at den bliver brugt en del; også af de lidt ældre børn om eftermiddagen.

Ved kraftig regn kan vandet ikke løbe hen til afløbet mellem legepladsen og Augustvænget 48. Der vil blive set på det. 

Henkastning af affald
Der er gentagne problemer med, at der er blevet dumpet haveaffald bl.a. i den østlige enden af augustvænget, ligesom der er smidt et juletræ i hegnet ved Septembervænget. Dette er uacceptabelt, og kan blive fjernet for skadevolders regning. Der bliver evt. udsendt skrivelse til de omkringliggende huses beboere.

Asfalt
Der har været klage over asfalt nogle steder trods relativ ny asfalt på hoved- og stamvejene; hvor bl.a. er sorte striber. Dette skyldes dårlig asfaltkvalitet.

Vi har privatveje men med kommunal vedligeholdelse, men udbedring af asfalten kommer sandsynligvis ikke til at ske p.gr.a. den træge kommunale økonomi.

Øvrige
Hundes efterladenskaber skal fjernes.

Vejbelysningen i vort område skulle have været udskiftet for nogle år siden, men der er ingen plan fra kommunen om at udskifte den, da den er billig i drift og dyr at udskifte.

Der har været henvendelse fra medlemmerne om at vedligeholdelsen af de grønne områder kunne være bedre. Dette gælder ikke mindst ud for den enkelte grundejer, som har renholdelsespligten her. 

I vinterregulativet står reglerne for vedligeholdelse på private veje, som vor jo er. Det fremgår heraf, at grundejeren bl.a. skal fjerne ukrudt udenfor hækken.

Skolestierne (de store der går øst/vest ved broerne) renholdes dog af kommunen.

3. Regnskab ved kassereren
Regnskab og budget blev udleveret og gennemgået. 

Der har været et overskud i 2019 på kr. 45.510, hvilket skyldes at der ikke har været behov for at bruge penge på snerydning og uforudsete vedligeholdelsesudgifter.

4. Indkomne forslag
Forslag skal indsendes senest 1. februar for at kunne realitetsbehandles på generalforsamlingen.

Efter fristen var der kommet flere forslag herunder:

 1. Ønske om at forhøje kontingentet kr. 200 om året
 2. Med stigende regnvandsproblemer bør frie drænrør føres til vandafledning. 
 3. Etablering af LED gadebelysning Augustvænget
 4. Asfaltering af vores lappede veje

5. Budget ved kassereren
Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
Kontingent og bidrag blev fastsat til uændret kr. 1.000.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var Jens Aage, Hans og Preben. De 2 første blev genvalgt, men Preben ønskede ikke genvalg. I stedet blev Christian Vejsgaard valgt som nyt medlem.

Bestyrelsen består således af:

 • Formand Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, valgt i 2020
  Mobil 20 28 30 62, j.aage.hansen@gmail.com 
 • Næstformand / Gartnerkontakt Erling Pedersen, Septembervænget 10, valgt i 2019
  mobil 30 48 01 53, erlingrp7@gmail.com 
 • Kasserer Erik Pedersen, Septembervænget 36, valgt 2019
  mobil 20 31 88 09, erik.helmuth.pedersen@mail.tele.dk 
 • Sekretær Hans Klitgaard, Augustvænget 75, valgt i 2020
  mobil 51 51 96 83, hansklit@hotmail.com  
 • Vintervedligeholdelse Christian Vejsgaard, Augustvænget 21, valgt i 2020
  mobil 60 87 86 26, Christian-Laursen@hotmail.com 

Valg af Suppleanter:

 • Marianne Lomholt, Augustvænget 85

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som det fremgår ovenfor.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Begge revisorer blev genvalg:

 • Keld Nielsen, Augustvænget 30
 • Birgitte Gejl, Septembervænget 8

Revisorsuppleanter:

 • Kim Kaibinger, Augustvænget 48 (genvalg)
 • Det undersøges efterfølgende om tidligere 2. suppleant Gunnar Jacobsen, Augustvænget 34 fortsat vil være revisorsuppleant

9. Eventuelt

Vor facebookside hedder: https://www.facebook.com/groups/grundejerforeningenhoerhaven

Bestyrelsen takkede Preben for mange års godt arbejde i bestyrelsen, og modtog et par flaske rødvin for indsatsen

Ole Madsen, Augustvænget 79 m.fl. deltager gerne i projektarbejde

Der kom forslag om aktiviteter for voksne og børn. Erling nævnte at netop er åbnet en ny petanque bane mellem bostedet og Kringsvængerne. Denne er til fri afbenyttelse, hvis man er medlem af borgerforeningen.

Generalforsamling 7. september 2020

Hvornår

Mandag den 7. september 2020 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af to nye suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen. Ingen vælges ind i bestyrelsen med mindre det er frivilligt. 

Man deltager for 2 år og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening, som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer.

Tilmelding til Jens Aage Hansen tlf.: 2028 3062 eller

mail: j.a.hansen@icloud.com senest 4. september 2020

Udsættelse af generalforsamlingen

På grund af coronasituationen har Kolding Kommune lukket TOFTEN, hvor vi skulle have afholdt generalforsamling den 17. marts 2020.
Hørhavens bestyrelse har derfor besluttet at udsætte generalforsamlingen til et tidspunkt, hvor situationen er mere afklaret.
Et nyt tidspunkt vil blive meldt ud på facebook, hjemmesiden og ved indkaldelse i postkasserne.

Generalforsamling 17. marts 2020

Hvornår

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af to nye suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen. Ingen vælges ind i bestyrelsen med mindre det er frivilligt.

Man deltager for 2 år og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening, som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarerTilmelding til formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest 12. marts 2020

Referat af generalforsamling den 19. 03. 19

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

Hans Klitgård blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamling var rettidig indkaldt.

2. Formandens beretning

Grønne områder:
De grønne områder er gennemgået og generelt opryddet.
Legepladser opryddet. Nye hoppedyr.
Enkelte træer skiftet på Augustvænget
Nord/syd hegnet klippet.

Stier:
Nord/syd stien er repareret.

Veje/asfalt:
Ny asfalt i 6 lommer og på del af Septembervænget.
Revner repareret efterfølgende.
Udbedring af dræn ved Augustvænget 36.

Forslag fra medlemmer:
Sidste år var der under eventuelt forslag om shelter og multisportsbane, og dette har bestyrelsen drøftet, og kom frem til, at det turde man ikke gå videre med.

Borgerforeningen har tilbudt at betale petanq baner, men det er vurderingen at vi ikke har arealer som er tilstrækkelig centralt placerede; idet boldbanerne ligger relativ afsides.

Hunde:
Folk opfordres til rydde op efter deres hunds efterladenskaber.

Information fra bestyrelsen:
– Hjemmeside (www.hoerhaven.dk)
Indeholder alle væsentlige dokumenter i grundejerforeningen.

– Facebook
Bliver brugt flittigt, og er mere dynamisk i brug.

– Omdeling

3. Regnskab ved kassereren
Erik præsentere regnskab 2018 som blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget ved kassereren
Erik præsenterede budgettet som blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
Der blev godkendt et uændret kontingent for 2019 på kr. 1.000 pr. husstand, som foreslået af bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der blev genvalgt følgende 2 bestyrelsesmedlemmer:
Erik Pedersen, Septembervænget 36
Erling Pedersen, Septembervænget 10

Der blev valgt følgende 2 bestyrelsessuppleanter:
Britta Christensen Augustvænget 71
Engin Kurt på Augustvænget 46

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Der blev genvalgt følgende 2 revisorer:
Keld Nielsen, Augustvænget 30
Birgitte Gejl, Septembervænget 8

Der blev valgt følgende 2 revisorsuppleanter:
Gunnar Jacobsen, Augustvænget 34
Kim Kaj Kaibinger, Augustvænget 48

9. Eventuelt
Der blev gjort opmærksom på, at fortovsfliserne ved Septembervænget ”hovedvej” ligger dårligt.
Hvis ujævnhed er større end 2 cm skal kommunen udbedre skaden.

Dårlig belysning

Legepladsen ved A48 er jævnlig fyldt med vand; bestyrelsen undersøger hvad der kan gøres.
Der er sandsynligvis behov for dræning.
Der nogle steder hvor hækken mm. går langt ud på fortorvet.
Påtalerettet herfor ligger hos Kolding kommune.

Det undersøges om gartneren sprøjter mod ukrudt; er det tilfældet bedes ham ikke bruge gift, men fx. brænde det eller lignende.

Der var spørgsmål til afskærmning mod vinden af vore nye genbrugstationer, og det blev oplyst at der kan refunderes materialeudgiften hvis man selv udfører arbejdet.

Generalforsamling 19. marts 2019

Der afholdes GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 19. marts 2019 kl 19:30.

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding.

Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag jf. vedtægter
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt.

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen. Ingen vælges ind i bestyrelsen med mindre det er frivilligt.

Man deltager for 2 år, og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer.

Tilmelding til Formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 /mail: formand@hoerhaven.dk senest 15. marts