Referat af generalforsamling d. 28. marts 2023

Sted: Aktivitetscenter Toften, Bramdrupdam

Deltagere: Bestyrelsen + 15 grundejere: 7 fra Augustvænget (A) og 8 fra Septembervænget (S)

Ref: Erling Pedersen

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Hans Klitgård. Hans blev valgt, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Bestyrelsen.

Har afholdt 3 fysiske møder samt kommunikeret en del over nettet.

Grønne områder.

Jens Aage. Foreningens største udgiftspost er gartnerarbejdet. Udgiften for 2022 ender på ca.140.000 kr., men samtidig venter der arbejde for ca. 85.000 kr.

For 2023 ligger der arbejder for ca. 172.000 kr. (u.moms) hvis det hele bliver udført. 

Legeplads.
Vi vil stadig meget gerne renovere legepladsen, men har indtil videre ikke haft tilstrækkelige økonomiske midler til rådighed. Ved udgangen af 2022 har vi opsparet 62.000 kr. Men nu har en gruppe grundejere tilbudt deres arbejdskraft hvis foreningen vil dække omkostningerne til indkøb af materialer. Foreningen takker for den udstrakte hånd, og vil snarest indkalde til et koordinerende møde for at klarlægge hvad der kan realiseres indenfor de økonomiske rammer.

Vintervedligeholdelse.

Jens Aage gennemgik kort Uddrag af Kolding Kommunes vejregulativ.

*På private fællesveje og på private veje er snerydning og saltning/grusning beboernes eget ansvar. Reglen er den, at man skal holde mindst halvdelen af kørebanen ud for ens ejendom ryddet for sne og saltet/gruset.

*Fortovet er ryddet for sne i mindst 90 centimeters bredde. Hvis der er glat, skal der gruses/saltes.

*Indgangen til din grund og vejen hen til affaldsstativet og postkassen er ryddet for sne i mindst 90 centimeters bredde. Hvis der er glat, skal der gruses/saltes.

*Der er fri passage mellem kørebanen og indgangen til grunden, så f.eks. skraldemanden og postbuddet kan komme frem. Hvis sneploven har lavet en snevold, er det dit ansvar at rydde en passage på mindst 90 centimeters bredde.

*Hvis du bor på en grund, som grænser op til en sti, har du ansvaret for at sikre fri passage på den halvdel af stien, som grænser op til din grund.

Beretning blev godkendt.

3. Regnskab ved kassereren

Erik redegjorde for årets regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

4.a. Forslag om vi skal have sommerblomster på nogle grønne områder.
Forslag enstemmigt stemt ned.

Kommentarer: Flere grundejere frygter at blomsterne vil tiltrække endnu mere råvildt.

Sommerblomster vil kræve vedvarende gartner vedligehold ca. hvert andet år for at forhindre at græsset overtager, og at sommerblomsterne ikke er kønne at se på i vinterhalvåret.  

4.b. Ønske om fældning af 2 træer langs den nord/syd-gående sti ved legeplads.
Forslag enstemmigt stemt ned.

Kommentarer: Flere savnede saglige argumenter for at fælde de 2 træer, og undring over at forslagsstiller ikke var til stede.

4.c. Skal foreningens vintervedligeholdelse afskaffes og i stedet overgå til grundejerne.
Forslag enstemmigt stemt ned, – vintervedligeholdelsen opretholdes.

Kommentarer: Flere ytrede utilfredshed om hvor ofte der saltes og hvor meget der saltes. Bestyrelsen er i dialog med firmaet om fremadrettet at finde en passende frekvens for bla. saltningerne.

Grundejer Glenn, tilbyder hjælp til at evt. at finde alternativ leverandør.

5. Budget

Erik redegjorde for 2023 budgettet.

Budget godkendt.

6 Fastsættelse af kontingent og bidrag

Det blev vedtaget at kontingentet stiger til 1650 kr. år.

Det pristalsreguleres med 10%, – foreslået af flere grundejere.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Erik Pedersen (S36) og Erling Pedersen (S10), blev begge genvalgt.

Suppleant valgt: Anne Katrine Bak (S39) 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Revisor: Keld Nielsen (A30) og Birgitte Gejl (S 8) – blev genvalgt.

Revisorsuppleant: Jeanette Heiberg (A 3) – blev genvalgt.

9. Eventuelt:

9.1.  Der blev spurgt hvorfor vores foreningen ikke tilslutter sig Julivængets klage til Kolding Kommune vedr. støj fra motorvejen.

Svar. Det har vi gjort og det skete sidste år, kort efter 2022 generalforsamlingen.

9.2. Kolding Kommune er i gang med at omlægge affaldshåndteringen. Derfor holder vi igen med tilskud til rækværk omkring de fritstående beholdere. De vil forsvinde og blive erstattet af nye beholdere som placeres hos de enkelte husstande.  

9.3. Ujævnt fortov på Septembervænget.

Svar: Kolding Kommune er ansvarlig for vedligeholdelse af disse. Vi vil gerne opfordre alle til at anvende Kolding Kommunes app, “Giv et praj”. Med din smartphone kan du tage et billede, lave en kort beskrivelse og sende det til Kolding Kommune. I prajet ligger der også en GPS oplysning, så modtagerne hos kommunen, kan lokalisere stedet inden for få meter. 

9.4. Henstilling til nogle hundeejerne.

Der er åbenbart én eller flere der ikke bærer fyldte hunde hømhømposer med hjem, men efterlader dem i græsset ved stien S38/sti mod Oktobervænget. Det er ikke en acceptabelt. Vi opfordrer til at hundeejerne tager poserne med hjem, og lægger dem i deres i egen affaldsbeholder.