Udvalgt

Referat af generalforsamling 27. maj 2021

Sted: Aktivitetscenter Toften, Kirkely 24, Bramdrupdam.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
Hans Klitgård, Augustvænget 75, blev valgt og kunne konstatere at general­forsamlingen var rettidig indkaldt i henhold til vedtægterne med 14 dages varsel.

Den tidligere planlagte generalforsamling 23. marts 2021 blev udsat p.gr.a. Corona.

2. Formandens beretning

Snerydning

Der var snerydning i starten af 2021. Det firma som tidligere har fjernet sne for os kunne ikke længere tilbyde det, og det viste sig svært og dyrt at finde en anden.

Vi fik tilbud på abonnementsordning til 57.875 for en hel sæson, og 26.250 for resten af sæsonen, hvilket vi fandt for dyrt. Hos en anden leverandør lykkedes det at få skrabning og saltning til timepris, om end det kom lidt sent i gang.

Stier og fortove

Der har været en del spørgsmål vedr. stier og fortove:

 • Skolestierne er kommunens og kanterne er grundejerforeningens
 • Fortove og stikstier er grundejernes, disse skal fejes, ryddes for sne og glatførebekæmpes

Grønne områder

Vi har fået et købstilbud fra en husejer som ønskede at købe et grønt område grænsende op til vedkommendes parcel. Det blev undersøgt men det er p.gr.a. en servitut ikke tilladt at sælge disse områder.

Vedligeholdelse af grønne områder

Der har været mange henvendelser vedrørende manglende vedligeholdelse. Gartneren gør det, der er aftalt, udmærket, men der er et stort efterslæb ligesom der er øgede krav til vedligeholdelsen.

Efter en bestyrelsesrundtur fik vi et tilbud fra gartneren på i alt ca. 200.000 opdelt på 9 områder.

Bestyrelsen igangsatte det som hastede mest, inden for de penge der var til rådighed, men der udestår stadig megen vedligehold.

Opfordring: Hvis man ikke synes at gartneren gør det godt nok, så henvend jer til bestyrelsen – IKKE til gartnerne, da de som udfører arbejdet ikke har mandat til at gøre andet end det aftalte.

Legeplads.

Det store legetårn er kassabelt. Bestyrelsen nedsatte sidste år en arbejdsgruppe, der skulle se på nyt. Alle forslag vi kiggede på kostede på den forkerte side af 100.000. Det er der ikke penge til, da der pt. kun er afsat 21.000 til legeredskaber.

Kontingent:

Kontingentet har siden 1989 været på 1.000, men prisstigninger og ønsker til vedligeholdelse af grønne områder samt sikkerhedskrav til legepladser gør, at vi ikke længere kan få pengene til at slå til. Bestyrelsen vil derfor – under pkt. 6 – foreslå at kontingentet hæves til 1.350.

Spørgsmål i forbindelse med beretningen

Hvem vedligeholder når SF-stenen på fortovet stikker op?

Svar: det er kommunens ansvar.

Der blev spurgt til om man måtte beskære og vedligeholde træer og buske?

Svar: Nej, det er en opgave for gartneren som vi er sikre på har faglig viden herom.

Der er behov for at gartneren kigger på brønden ved legepladsen ud for Augustvænget 48 da den fungerer dårligt.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab ved kassereren

Driftsregnskabet for 2020 blev udleveret og gennemgået. Året endte med et underskud på 20.147 p.gr.a. uforudsete udgifter til vedligeholdelse af de grønne områder. Formuen er på i alt 232.468. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der har været ønske om opsætning af affaldskurve, så hundeejere lettere kan komme af med hundenes efterladenskaber. Med en pris på opsætning på 21.250 og tømning som årlig koster 16.250 blev det fundet for dyrt.

Derfor opfordring: Saml op efter jeres hunde, og tag det med hjem til skraldespanden.

5. Budget ved kassereren

Budgettet for 2021 blev udleveret og gennemgået.

6. Fastsættelse af kontingent og bidrag

Bestyrelsen havde foreslået 1.350 i årligt kontingent. Situationen vedr. vedligeholdelse af de grønne områder samt legepladsen gjorde, at der var ønske om at kontingent og bidrag blev hævet til 1.500, hvilke blev godkendt med væsentligt flertal.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er Erling og Erik (begge valgt i 2019) som begge blev genvalgt.

Som suppleant blev valgt Majbrit Kaibinger, Augustvænget 48.

Bestyrelsen består således af nedenstående og konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:

 • Formand Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, valgt i 2020
  Mobil 20 28 30 62, j.aage.hansen@gmail.com
 • Næstformand / Gartnerkontakt Erling Pedersen, Septembervænget 10, valgt i 2021
  mobil 30 48 01 53, erlingrp7@gmail.com
 • Kasserer Erik Pedersen, Septembervænget 36, valgt 2021
  mobil 20 31 88 09, erik.helmuth.pedersen@mail.tele.dk
 • Sekretær Hans Klitgaard, Augustvænget 75, valgt i 2020
  mobil 51 51 96 83, hansklit@hotmail.com 
 • Vintervedligeholdelse Christian Vejsgaard, Augustvænget 21, valgt i 2020
  mobil 60 87 86 26, Christian-Laursen@hotmail.com

Suppleant:

 • Majbrit Kaibinger, Augustvænget 48

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Revisorer:

 • Keld Nielsen, Augustvænget 30 (genvalg)
 • Birgitte Gejl, Septembervænget 8 (genvalg)

Revisorsuppleant:

 • Kim Kaibinger, Augustvænget 48 (genvalg)

9. Eventuelt

Facebookside: www.facebook.com/groups/grundejerforeningenhoerhaven

Hjemmeside: www.hoerhaven.dk

En grundejer var ikke tilfreds med udførelsen af snerydningen.

Bestyrelsen kigger på sikkerheden ved opsat rionethegn overfor legepladsen.

Ole Madsen, Augustvænget 79 m.fl. deltager gerne i projektarbejde vedr. de grønne områder, og der var tilsagn hertil fra Kaibinger, Augustvænget 48. Øvrige deltagere er velkomne.

Generalforsamling 23. marts 2021

Hvornår

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af en ny suppleant
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen. Ingen vælges ind i bestyrelsen med mindre det er frivilligt.

Man deltager for 2 år og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening, som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer.

Tilmelding til formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest 19. marts 2021

Referat af generalforsamlingen 7. september 2020

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørhaven

Tid: 7. september 2020 kl. 19.30
Sted: Aktivitetscenter Toften, Kirkely 24, Bramdrupdam.
Deltagere: Der var tilmeldt 10 husejere
Bilag: Præsentationen kan ses på foreningens hjemmeside: www.hoerhaven.dk under Dokumenter.


Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Hans Klitgård, Augustvænget 75 (medlem af bestyrelsen) kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt med 14 dages varsel. 

Generalforsamlingen kunne p.gr.a. corona ikke afholdes som sædvanlig i marts måned.

2. Formandens beretning
Der blev orienteret om følgende punkter:

Gartner
31. august fik vi en opsigelse af kontrakten fra gartneren, da de havde fejlbedømt tidsforbruget på især plæneklipningen med mange små græsarealer. Efter møde med gartneren i dag, er det blevet aftalt, at der sker en stigning på årligt kr. 6.700, og aftalen fortsætter derfor.

Vore hegn klippes ned til 3½ meters højde, fx mellem gammel og ny del af August- og Septembervænget.

Ukrudtsbekæmpelse vil ske uden brug af gift; der bruges i stedet damp.

Træer ved lejepladsen vil blive efterset af sikkerhedsmæssige årsager. 

Legepladsen
Der er blevet lavet en uvildig kontrol af legepladsen af ekstern konsulent, og der er iværksat udbedring af fejl og mangler på pladsen.

Der opstilles 2 nye borde med bænke (voksen- og børneudgave).

De der bor tæt på legepladsen kunne oplyse at den bliver brugt en del; også af de lidt ældre børn om eftermiddagen.

Ved kraftig regn kan vandet ikke løbe hen til afløbet mellem legepladsen og Augustvænget 48. Der vil blive set på det. 

Henkastning af affald
Der er gentagne problemer med, at der er blevet dumpet haveaffald bl.a. i den østlige enden af augustvænget, ligesom der er smidt et juletræ i hegnet ved Septembervænget. Dette er uacceptabelt, og kan blive fjernet for skadevolders regning. Der bliver evt. udsendt skrivelse til de omkringliggende huses beboere.

Asfalt
Der har været klage over asfalt nogle steder trods relativ ny asfalt på hoved- og stamvejene; hvor bl.a. er sorte striber. Dette skyldes dårlig asfaltkvalitet.

Vi har privatveje men med kommunal vedligeholdelse, men udbedring af asfalten kommer sandsynligvis ikke til at ske p.gr.a. den træge kommunale økonomi.

Øvrige
Hundes efterladenskaber skal fjernes.

Vejbelysningen i vort område skulle have været udskiftet for nogle år siden, men der er ingen plan fra kommunen om at udskifte den, da den er billig i drift og dyr at udskifte.

Der har været henvendelse fra medlemmerne om at vedligeholdelsen af de grønne områder kunne være bedre. Dette gælder ikke mindst ud for den enkelte grundejer, som har renholdelsespligten her. 

I vinterregulativet står reglerne for vedligeholdelse på private veje, som vor jo er. Det fremgår heraf, at grundejeren bl.a. skal fjerne ukrudt udenfor hækken.

Skolestierne (de store der går øst/vest ved broerne) renholdes dog af kommunen.

3. Regnskab ved kassereren
Regnskab og budget blev udleveret og gennemgået. 

Der har været et overskud i 2019 på kr. 45.510, hvilket skyldes at der ikke har været behov for at bruge penge på snerydning og uforudsete vedligeholdelsesudgifter.

4. Indkomne forslag
Forslag skal indsendes senest 1. februar for at kunne realitetsbehandles på generalforsamlingen.

Efter fristen var der kommet flere forslag herunder:

 1. Ønske om at forhøje kontingentet kr. 200 om året
 2. Med stigende regnvandsproblemer bør frie drænrør føres til vandafledning. 
 3. Etablering af LED gadebelysning Augustvænget
 4. Asfaltering af vores lappede veje

5. Budget ved kassereren
Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
Kontingent og bidrag blev fastsat til uændret kr. 1.000.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var Jens Aage, Hans og Preben. De 2 første blev genvalgt, men Preben ønskede ikke genvalg. I stedet blev Christian Vejsgaard valgt som nyt medlem.

Bestyrelsen består således af:

 • Formand Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, valgt i 2020
  Mobil 20 28 30 62, j.aage.hansen@gmail.com 
 • Næstformand / Gartnerkontakt Erling Pedersen, Septembervænget 10, valgt i 2019
  mobil 30 48 01 53, erlingrp7@gmail.com 
 • Kasserer Erik Pedersen, Septembervænget 36, valgt 2019
  mobil 20 31 88 09, erik.helmuth.pedersen@mail.tele.dk 
 • Sekretær Hans Klitgaard, Augustvænget 75, valgt i 2020
  mobil 51 51 96 83, hansklit@hotmail.com  
 • Vintervedligeholdelse Christian Vejsgaard, Augustvænget 21, valgt i 2020
  mobil 60 87 86 26, Christian-Laursen@hotmail.com 

Valg af Suppleanter:

 • Marianne Lomholt, Augustvænget 85

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som det fremgår ovenfor.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Begge revisorer blev genvalg:

 • Keld Nielsen, Augustvænget 30
 • Birgitte Gejl, Septembervænget 8

Revisorsuppleanter:

 • Kim Kaibinger, Augustvænget 48 (genvalg)
 • Det undersøges efterfølgende om tidligere 2. suppleant Gunnar Jacobsen, Augustvænget 34 fortsat vil være revisorsuppleant

9. Eventuelt

Vor facebookside hedder: https://www.facebook.com/groups/grundejerforeningenhoerhaven

Bestyrelsen takkede Preben for mange års godt arbejde i bestyrelsen, og modtog et par flaske rødvin for indsatsen

Ole Madsen, Augustvænget 79 m.fl. deltager gerne i projektarbejde

Der kom forslag om aktiviteter for voksne og børn. Erling nævnte at netop er åbnet en ny petanque bane mellem bostedet og Kringsvængerne. Denne er til fri afbenyttelse, hvis man er medlem af borgerforeningen.

Generalforsamling 7. september 2020

Hvornår

Mandag den 7. september 2020 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af to nye suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen. Ingen vælges ind i bestyrelsen med mindre det er frivilligt. 

Man deltager for 2 år og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening, som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer.

Tilmelding til Jens Aage Hansen tlf.: 2028 3062 eller

mail: j.a.hansen@icloud.com senest 4. september 2020

Udsættelse af generalforsamlingen

På grund af coronasituationen har Kolding Kommune lukket TOFTEN, hvor vi skulle have afholdt generalforsamling den 17. marts 2020.
Hørhavens bestyrelse har derfor besluttet at udsætte generalforsamlingen til et tidspunkt, hvor situationen er mere afklaret.
Et nyt tidspunkt vil blive meldt ud på facebook, hjemmesiden og ved indkaldelse i postkasserne.

Generalforsamling 17. marts 2020

Hvornår

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af to nye suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen. Ingen vælges ind i bestyrelsen med mindre det er frivilligt.

Man deltager for 2 år og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening, som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarerTilmelding til formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest 12. marts 2020

Miljøstationer

Rundt omkring i vores område er der etableret flere miljøstationer. Disse betales over ejendomsskatten, men det betyder ikke at de vedligeholder sig selv. Der er nogle forpligtelser for grundejerne. Du kan se den samlede information omkring miljøstationerne i folderen fra kommunen ved at klikke her. Nedenfor er lidt uddrag omkring dine forpligtelser:

Tømning

Containerne tømmes af kommunen og tømningsintervallet fastsættes efter antal tilsluttede husstande samt behov.

Sortering og tømning

Det påhviler de tilsluttede husstande at sortere genbrugsmaterialerne korrekt.

Vedligeholdelse og renholdelse

Hvis stationen er placeret på privat- eller fællesareal, påhviler det de tilsluttede husstande i fællesskab at:

 • Renholde standplads og adgangsvej
 • Klippe nedhængende bevoksning på standplads og adgangsvej (der skal altid være 2 m frihøjde)
 • Rydde for sne om vinteren og gruse/salte adgangsvejen, når det er glat

Hvis stationen er placeret på et offentligt areal, påhviler det kommunen at foretage vedligeholdelse og renholdelse.

Miljøstationerne i vores område skal vedligeholdes af grundejerne. Gartnerne vedligeholder de omkringliggende områder.