Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hørhaven

Hvornår

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag.
  • Forslag om ændring/afskaffelse af snerydning
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af to suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen. Ingen vælges ind i bestyrelsen med mindre det er frivilligt.

Man deltager for 2 år, og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer

Tilmelding til Formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest 23. februar 2024

Referat af generalforsamling d. 28. marts 2023

Sted: Aktivitetscenter Toften, Bramdrupdam

Deltagere: Bestyrelsen + 15 grundejere: 7 fra Augustvænget (A) og 8 fra Septembervænget (S)

Ref: Erling Pedersen

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Hans Klitgård. Hans blev valgt, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Bestyrelsen.

Har afholdt 3 fysiske møder samt kommunikeret en del over nettet.

Grønne områder.

Jens Aage. Foreningens største udgiftspost er gartnerarbejdet. Udgiften for 2022 ender på ca.140.000 kr., men samtidig venter der arbejde for ca. 85.000 kr.

For 2023 ligger der arbejder for ca. 172.000 kr. (u.moms) hvis det hele bliver udført. 

Legeplads.
Vi vil stadig meget gerne renovere legepladsen, men har indtil videre ikke haft tilstrækkelige økonomiske midler til rådighed. Ved udgangen af 2022 har vi opsparet 62.000 kr. Men nu har en gruppe grundejere tilbudt deres arbejdskraft hvis foreningen vil dække omkostningerne til indkøb af materialer. Foreningen takker for den udstrakte hånd, og vil snarest indkalde til et koordinerende møde for at klarlægge hvad der kan realiseres indenfor de økonomiske rammer.

Vintervedligeholdelse.

Jens Aage gennemgik kort Uddrag af Kolding Kommunes vejregulativ.

*På private fællesveje og på private veje er snerydning og saltning/grusning beboernes eget ansvar. Reglen er den, at man skal holde mindst halvdelen af kørebanen ud for ens ejendom ryddet for sne og saltet/gruset.

*Fortovet er ryddet for sne i mindst 90 centimeters bredde. Hvis der er glat, skal der gruses/saltes.

*Indgangen til din grund og vejen hen til affaldsstativet og postkassen er ryddet for sne i mindst 90 centimeters bredde. Hvis der er glat, skal der gruses/saltes.

*Der er fri passage mellem kørebanen og indgangen til grunden, så f.eks. skraldemanden og postbuddet kan komme frem. Hvis sneploven har lavet en snevold, er det dit ansvar at rydde en passage på mindst 90 centimeters bredde.

*Hvis du bor på en grund, som grænser op til en sti, har du ansvaret for at sikre fri passage på den halvdel af stien, som grænser op til din grund.

Beretning blev godkendt.

3. Regnskab ved kassereren

Erik redegjorde for årets regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

4.a. Forslag om vi skal have sommerblomster på nogle grønne områder.
Forslag enstemmigt stemt ned.

Kommentarer: Flere grundejere frygter at blomsterne vil tiltrække endnu mere råvildt.

Sommerblomster vil kræve vedvarende gartner vedligehold ca. hvert andet år for at forhindre at græsset overtager, og at sommerblomsterne ikke er kønne at se på i vinterhalvåret.  

4.b. Ønske om fældning af 2 træer langs den nord/syd-gående sti ved legeplads.
Forslag enstemmigt stemt ned.

Kommentarer: Flere savnede saglige argumenter for at fælde de 2 træer, og undring over at forslagsstiller ikke var til stede.

4.c. Skal foreningens vintervedligeholdelse afskaffes og i stedet overgå til grundejerne.
Forslag enstemmigt stemt ned, – vintervedligeholdelsen opretholdes.

Kommentarer: Flere ytrede utilfredshed om hvor ofte der saltes og hvor meget der saltes. Bestyrelsen er i dialog med firmaet om fremadrettet at finde en passende frekvens for bla. saltningerne.

Grundejer Glenn, tilbyder hjælp til at evt. at finde alternativ leverandør.

5. Budget

Erik redegjorde for 2023 budgettet.

Budget godkendt.

6 Fastsættelse af kontingent og bidrag

Det blev vedtaget at kontingentet stiger til 1650 kr. år.

Det pristalsreguleres med 10%, – foreslået af flere grundejere.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Erik Pedersen (S36) og Erling Pedersen (S10), blev begge genvalgt.

Suppleant valgt: Anne Katrine Bak (S39) 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Revisor: Keld Nielsen (A30) og Birgitte Gejl (S 8) – blev genvalgt.

Revisorsuppleant: Jeanette Heiberg (A 3) – blev genvalgt.

9. Eventuelt:

9.1.  Der blev spurgt hvorfor vores foreningen ikke tilslutter sig Julivængets klage til Kolding Kommune vedr. støj fra motorvejen.

Svar. Det har vi gjort og det skete sidste år, kort efter 2022 generalforsamlingen.

9.2. Kolding Kommune er i gang med at omlægge affaldshåndteringen. Derfor holder vi igen med tilskud til rækværk omkring de fritstående beholdere. De vil forsvinde og blive erstattet af nye beholdere som placeres hos de enkelte husstande.  

9.3. Ujævnt fortov på Septembervænget.

Svar: Kolding Kommune er ansvarlig for vedligeholdelse af disse. Vi vil gerne opfordre alle til at anvende Kolding Kommunes app, “Giv et praj”. Med din smartphone kan du tage et billede, lave en kort beskrivelse og sende det til Kolding Kommune. I prajet ligger der også en GPS oplysning, så modtagerne hos kommunen, kan lokalisere stedet inden for få meter. 

9.4. Henstilling til nogle hundeejerne.

Der er åbenbart én eller flere der ikke bærer fyldte hunde hømhømposer med hjem, men efterlader dem i græsset ved stien S38/sti mod Oktobervænget. Det er ikke en acceptabelt. Vi opfordrer til at hundeejerne tager poserne med hjem, og lægger dem i deres i egen affaldsbeholder. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Hørhaven

Hvornår

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
  a. Forslag om bede med sommerblomster på de grønne arealer.
  Begrundelse: Det ville både være godt for insekterne, og se flot ud.
  Anslået pris 6.000 – 10.000 kr. hvert andet år. Prisen afhænger af hvor mange blomsterbede, der oprettes.
  b. Fældning af to træer langs den nord/sydgående sti ved legepladsen.
  Begrundelse: De har gennem flere år været til stor gene for de omkringliggende huse.
  Anslået pris 20.000 kr.
  C. Afskaffelse af foreningens vintervedligeholdelse, der i stedet overdrages til den enkelte grundejer.
  Begrundelse: Med de mildere vintre er det blevet stadig vanskeligere at få firmaer interesseret i opgaven, medmindre grundejerforeningen tegner årsabonnementer. Sidste vinter lød billigste tilbud på 58.000 kr./år.
  Anslået besparelse 28.000 – 40.000 hvert år.
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  a. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  b. Valg af en suppleant
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer til at dukke op og deltage i dagen.

Man deltager for 2 år og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening, som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer

Tilmelding til formand Jens Aage Hansen tlf. 20283062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest fredag den 24. marts 2023.