Referat af generalforsamling 28. marts 2022

Referat af generalforsamling d. 28/3 2022

Sted: Aktivitetscenter Toften, Kirkely 24, Bramdrupdam

Deltagere: Bestyrelsen + 6 grundejere

Ref: Erling Pedersen

1. Valg af dirigent

Hans Klitgård blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Bestyrelsen.

Har afholdt 3 fysiske møder samt kommunikeret en del over nettet.

Grønne områder.

Der har været et betydeligt efterslæb fra den forrige gartner. Dette sammen med en række ønsker fra grundejerne har betydet, at der er udført arbejde i 2021 for 124.000 – Udover det aftalte i kontrakten.

Her i vinteren 22 har gartneren klippet bevoksningen ved A36/38 tilbage og fjernet et dødt træ ved boldbanen – pris kr. 10.430.

Der er stadig en del ønsker tilbage, der ialt beløber sig til kr.120.000

-I budgettet for 2022 er der afsat et beløb på kr. 48.000,-

Legepladser.
Vi havde ønsket at udskifte tårnet med et nyt, men med de priser, der er på legeredskaber, og de midler bestyrelsen har til rådighed, må denne udskiftning udsættes et par år endnu. Ultimo 2022 vil der være ca. 63.000,- på kontoen. Vi har en opsparing på 21.000 om året. Bestyrelsen vil sikre at tårnet fortsat er i forsvarlig stand.

Vintervedligeholdelse.

Forrige vinter, kom vi i problemer, fordi vi ikke havde en aftale med et rydningsfirma. I denne vinter havde vi en aftale, men den har kostet os 36.000, i en vinter, hvor der stort set ikke har været sne.

Vi er derfor nødt til at have en diskussion af hvilken standard grundejerne ønsker.

Gravetilladelse, Augustvænget.

Ewii har ansøgt om tilladelse til nedgravning af fiberkabel.

Julivængets grundejerforeningen

Beboere på Julivænget har klaget over støj fra motorvejen, da der samtidig sker mange uheld frem mod sammenfletningen, har man foreslået at ansøge politiet om hastighedsnedsættelse på strækningen. Der vil reducere støjen. Julivængets Grundejerforening spørger om vi vil være med til en henvendelse. Det tilsluttede generalforsamlingen sig.

Bemærkninger til beretningen:

-Kim Kaibinger foreslår, at grundejerne går sammen om løsning af grønne opgaver for at spare penge.

– Jeanette Heiberg spørger om foreningen har en skadesforsikringer. 

Svar: Foreningen har en bestyrelsesansvarsforsikring, men den dækker ikke grundejere, der udfører havearbejde på foreningens grønne områder.    

Beretning godkendt.

3. Regnskab ved kassereren

Erik Pedersen redegjorde for årets regnskab, samt årsagen til at der er forskel på beløbsstørrelsen i realiseret og -budget kolonnen. (rykkergebyrer).   Gartneraftalen er pristalsreguleret.

Der blev spurgt om beløb for vedligeholdelse af veje.

Svar: Vejene vedligeholdes af Kolding Kommune.

Regnskab blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget forslag til vores forening inden for fristen, men vi har modtaget en henvendelser om:

– at der tages initiativ til at grundejernes skel holdes pænere når det grænser op til fællesarealer og eller kommunale områder, eks. græskanter mod fortov.  

-forslag om at naboer går sammen om en “frivillig havedag”.

– der er ønske om mere sand i legepladsens sandkassen

Forslagene vil blive drøftet ved det førstkommende bestyrelsesmøde.

5. Budget

Erik Pedersen  redegjorde for 2022 budgettet,

 Budget godkendt.

6 Fastsættelse af kontingent og bidrag

Godkendt, -kontingent fortsat 1500 kr. årligt.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Hans Klitgård (A75), Jens Aage Hansen (S26) og Christian Vejsgaard (A21), blev alle genvalgt.

Suppleanter valgt: Majbrit Kaibinger (A48) og Claus Olsen (S29) 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Revisor: Keld Nielsen (Aug. 30) og Birgitte Gejl (Sep. 8) accepterer genvalg

Revisorsuppleant: Jeanette Heiberg (Aug. 3)

 9. Eventuelt:

Klaus efterlyser fælles affaldsbeholder for eks. mælkekartoner.

Svar: Jens Aage: – mener ikke, at det pt. er en mulighed med separat beholder.

Generalforsamling 28. marts 2022

Hvornår

Mandag den 28. marts 2022 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af to nye suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen.

Man deltager for 2 år og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening, som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer.

Tilmelding til formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest 25. marts 2022

Grundejerforeninger

Vores grundejerforening dækker August- og Septembervænget. Men hvilke andre grundejerforeninger findes der egentligt omkring os? Den samlede liste kan man finde hos Kolding Kommune, men de som støder op til vores nærområde er følgende:

Bramdrup Nord, Kolding (Januar-, Februar-, Marts-, en del Maj-, og en del Aprilvænget)
v. formand, Jenny Skytte, Majvænget 54, 6000 Kolding,
Telefon: 24 24 50 86,
e-mail: skyttejenny@gmail.com 

Julivænget, Kolding
Julivænget, Kolding 
v. formand Steffen Lavgesen, Julivænget 34, 6000 Kolding,
Telefon: 41 11 58 50
e-mail: lavgesen@email.dk

Landsbyen, Kolding
v. formand Helle Sparre, Oktobervænget 67, 6000 Kolding
Telefon: 20 27 08 69,
e-mail: gflandsbyenkolding@gmail.com 

Mirabellevej, Kolding
Mirabellevej, Kolding 
v. formand Käte Bonne Larsen, Mirabellevej 22, 6000 Kolding
Telefon: 40 18 08 40 
e-mail: kbonnel@live.dk

Der ud over samarbejder vi naturligvis med borgerforeningen

Bramdrupdam Borgerforening, Kolding
Bramdrupdam Borgerforening, Kolding
v. formand Benny Pedersen, Kringsvej 71, 6000 Kolding, 
Telefon: 75 51 87 10 / 20 20 91 99, 
e-mail: formand@bramdrupdam.net

Opdateret 6. juni 2021.

Foreningen på Facebook

Grundejerforeningen har en facebook side som kan findes via det lille logo øverst i højre hjørne af siden. Du kan også følge linket til siden her.

Gruppen er en lukket gruppe for beboere i foreningens område, og man får adgang ved at anmode om det via gruppen. Bestyrelsen godkender adgangen.
På facebook siden informerer vi om emner, som kun vedører beboerne, ligesom siden kan bruges som diskussions forum i forhold til aktuelle emner.

Da det ikke er alle som anvender facebook vil generel information også blive lagt på denne hjemmeside, ligesom vigtig information fortsat vil blive distribueret via brev eller omdeling i postkasser.