Vedtægter

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 – Foreningens navn og hjemsted (§ 1 – 2)
Kapitel 2 – Foreningens område og medlemskreds (§ 3 – 5)
Kapitel 3 – Foreningens formål og opgaver (§ 6 – 7)
Kapitel 4 – Medlemmernes forhold til foreningen (§ 8 – 10)
Kapitel 5 – Foreningens ledelse og administration (§ 11 – 18)
Kapitel 6 – Regnskab og revision (§ 19 – 20)
Kapitel 7 – Forskellige bestemmelser (§ 21)
Kapitel 8 – Vedtagelser og godkendelser


Kapitel 1 – Foreningens navn og hjemsted

§1
Foreningens navn er Grundejerforeningen Hørhaven

§2
Foreningens hjemsted er Kolding Kommune


Kapitel 2 – Foreningens område og medlemskreds

§3
Foreningens geografiske område er alle nuværende og kommende parceller på Augustvænget og Septembervænget afgrænset af midt sti Julivænget/Augustvænget mod Nord, hække ved Nørregyde mod Vest, hegn ved sti ved Oktobervænget mod Syd og skov/ vådområde mod Øst.

§4
Stk.1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område. Områdets andelsboligforeninger er medlemmer med hver boligenhed som medlem. Medlemskabet er tinglyst.

Stk.2. Ejere indtræder som medlemmer samtidig med erhvervelsen af ejendommene. Dette gælder uanset på hvilken måde erhvervelsen finder sted.

Stk.3. Medlemmerne er medejere af foreningens formue, og nye medlemmer erholder ved deres indtræden anpartsvis ret til formuen.

§5
Stk.1. Medlemsophør kan kun ske ved afståelse af ejendommen. Det udtrædende medlem har intet krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel af foreningens formue.

Stk.2. Ejerskifte skal meddeles grundejerforeningens kasserer inden for 14 dage. Ny ejers navn og adresse samt tidligere ejers nye adresse skal oplyses.


Kapitel 3 – Foreningens formål og opgaver

§6
Stk.1. Foreningens arbejde skal respektere gældende Lokalplan.

Stk.2. Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser.

Stk.3. Foreningen skal varetage vedligeholdelse og forbedring af områdets fællesarealer.

Stk.4. Vedligeholdelsen skal ske efter en vedligeholdelsesplan for de grønne områder. Områderne skal fremstå velplejet og ryddelig såvel på stamveje, i beboelseslommer samt på legepladser og andre grønne områder.

§7
Stk.1. Renholdelse af området omkring den enkelte parcel er ejerens ansvar. Dette omfatter renholdelse af vej og sti uden for parcellen. Renholdelse omfatter også glatførebekæmpelse.

Stk.2. Snerydning af stamveje og beboelseslommer foretages i henhold til kommunens snerydningsregulativ.

Stk.3. Foreningen har påtaleret over for grundejeren for manglende renholdelse. Efterkommes henstilling herom ikke, foranlediger foreningen arbejdet udført for grundejerens regning.


Kapitel 4 – Medlemmernes forhold til foreningen

§8 Omkostninger

Stk.1. Til dækning af udgifter ved foreningens virksomhed betaler medlemmerne et kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes af den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen kan derudover fastsætte et bidrag til bestemte formål, som et særskilt beløb, for et år af gangen.

Stk.2. Optagelse af lån bør undgås. Lån kan dog optages ved brug af de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer med undtagelse af §15, Stk.3.

§9 Hæftelse

Stk.1. Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser, og intet medlem er personlig ansvarlig for disse.

Stk.2. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne anpartsvis, hvilket også skal gælde for tab som foreningen har på de enkelte medlemmer.

Stk. 3. I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel af foreningens formue.

§10 Betaling af kontingent

Stk 1. Kontingent og bidrag opkræves til forfald senest 1. maj.

Stk. 2.Såfremt skyldige beløb ikke er indbetalt rettidigt, afkræves medlemmet kun én gang med et tillæg på 10% af det skyldige beløb, inden sagen overdrages til inkasso.

Stk. 3. Hvert medlem er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent og bidrag for hver ejendom medlemmet ejer.

Stk. 4. Et medlem, der er i restance med en ydelse til foreningen, har ikke adgang til eller stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbar til bestyrelsen.


Kapitel 5 – Foreningens ledelse og administration

§11 Kompetence og ansvar

Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed

Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 3. For det ansvar bestyrelsens medlemmer har, skal der være tegnet en bestyrelses – og ledelsesansvarsforsikring med tillægsforsikring mod erhvervsansvar, underslæb, retshjælp og rådgivning.

Stk. 4. For det ansvar foreningen har, skal der være tegnet en grundejeransvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring for ulønnet arbejde.

§12 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel gennem bekendtgørelse ved postomdeling til alle husstande samt ved annoncering i lokalt blad. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, Endvidere postomdeles indkomne forslag, regnskab og bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af den ordinære generalforsamling, ved den samlede bestyrelses beslutning, eller såfremt det skriftligt forlanges af repræsentanter for 1/5 af medlemmerne. Den sag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage efter ønsket om ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse varsles på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 4. For den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden være gældende:

1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Regnskab ved kassereren
4.    Indkomne forslag
5.    Budget ved kassereren
6.    Fastsættelse af kontingent og bidrag
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.    Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9.    Eventuelt

Stk. 5. Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for foreningens område har ret til at overvære generalforsamlingen. Det samme gælder repræsentanter for kommunen. Ingen af disse har stemmeret.

§ 13 Forslag

Stk.1. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar for at komme under afstemning på den ordinære generalforsamling, og således at de kan optages på dagsordenen.

Stk.2. Forslag skal foreligge skriftligt med veldokumenteret begrundelse og fast pris eventuelt suppleret med tilsagn om eget og andres arbejde for gennemførelse. Forslagsformular skal benyttes.

Stk.3. Formanden og/eller et medlem af bestyrelsen skal, såfremt det ønskes, være behjælpelig med vejledning til udarbejdelse af et forslag.

Stk.4. Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

§14 Stemmeret.

På generalforsamlingen råder hver parcel over én stemme ved personlig fremmøde. En anden myndig person fra dennes husstand kan træde i stedet for ejer. Ejere af flere parceller kan højest råde over 2 stemmer i alt. En lejer kan få fuldmagt af ejendommens ejer.

§15 Afstemninger og vedtægtsændringer.

Stk. 1. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflerhed ved almindelig håndsoprækning, dog således at skriftlig afstemning kan forlanges. Stemmelighed medfører forkastelse af et fremsat forslag.

Stk.2. Beslutning om ændring i foreningens virkefelt eller vedtægtsændringer kan kun ske, såfremt repræsentanter for mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med 2/3 majoritet. Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er repræsenterede, eller kvalificeret majoritet ikke er opnået indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt forslaget opretholdes. Dette skal ske tidligst 2 uger efter og senest inden 4 uger, hvor ændringerne kan vedtages ved almindeligt stemmeflertal, uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 3. Ændring af foreningens vedtægter kræver Byrådets godkendelse.

§16 Valg

Stk.1. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5 medlemmer for en 2 årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer med ansvar for henholdsvis legepladser og grønne områder.

Stk.2. I lige år vælges 3 medlemmer samt 2 suppleanter. I ulige år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant.

Stk. 3. Ved hver generalforsamling vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

§17 Referat

Stk. 1. Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat. Referatet skal underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk.2. Referatet skal være udsendt til alle medlemmer senest en måned efter at generalforsamlingen har fundet sted.

§18 Daglig ledelse

Stk.1. Når generalforsamlingen har truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse og budgettet er vedtaget, har bestyrelsen kompetence til at arbejde med disse forhold for foreningens medlemmer samt er autoriseret til at afholde de udgifter som er en følge af budgettet.

Stk.2. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

Stk.3. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 4. Foreningens aktiviteter fastholdes og rapporteres i en forhandlingsprotokol. Denne føres af et bestyrelsesmedlem med opdatering efter behov og mindst efter hvert bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Bestyrelsens arbejde er vederlagsfrit. Til dækning af udgifter til telefon, porto, Kopiering, møder mm. afsættes et beløb i budgettet for hvert år. Beløbet fordeles til bestyrelsens medlemmer efter forholdsmæssig behov en gang om året.

Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Stk.7. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Kapitel 6 – Regnskab og revision

§19

Stk.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren modtager alle indtægter og betaler alle udgifter efter bilag. Der skal føres regnskab, som til enhver tid skal være tilgængelig for den øvrige bestyrelse. Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut. Kassebeholdningen er i princippet 0 idet bankkonti anvendes. Kassereren kan hæve på indestående konti og skal straks ajourføre regnskabet. På konti der er oprettet til bestemte formål, kan der kun hæves med formandens og kassererens skriftlige godkendelse.

Stk.3. Der kan gives prokura til bestyrelsens medlemmer vedrørende disponeringer på foreningens konti.

Stk.4. Alle bilag skal attesteres af formanden eller dennes stedfortræder.

§20

Regnskabet tilstilles revisorer senest 1. februar, hvorefter disse senest 14. februar fremsender /afleverer kassereren et revideret regnskab med eventuelle påtegninger. Revisorerne har til enhver tid ret til uanmeldt at gennemse regnskabet og konstatere beholdningens tilstedeværelse.


Kapitel 7 – Forskellige bestemmelser

§21

Fremkommer der spørgsmål, hvorom vedtægterne intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til, efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse. Sagen skal dog fremlægges til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


Kapitel 8 – Vedtagelser og godkendelser

Første vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. marts 1980

p.f.v. Jens Åge Hansen

Ovenstående vedtægter er godkendt af

TEKNISK UDVALG

Kolding den. 22. april 1980

p.u.v. Wase Petersen og H. Wahlgreen

Reglerne om stemmeret og revision er ændret på en ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 1989

p.f.v Claus C. Olsen, Lise Kristensen, Anne Langkjær, Keld Rask og Ejner R. Mortensen

Nye og reviderede vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 2006

Bestyrelsen: Per Hoppe, Britta Christensen, Erik Pedersen, Erik Riis Krogh, Peter Salling

Nye og reviderede vedtægter er godkendt af Kolding Byråd den  4. maj 2006.