Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hørhaven

Hvornår

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag.
  • Forslag om ændring/afskaffelse af snerydning
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af to suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen. Ingen vælges ind i bestyrelsen med mindre det er frivilligt.

Man deltager for 2 år, og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer

Tilmelding til Formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest 23. februar 2024

Referat af generalforsamling d. 28. marts 2023

Sted: Aktivitetscenter Toften, Bramdrupdam

Deltagere: Bestyrelsen + 15 grundejere: 7 fra Augustvænget (A) og 8 fra Septembervænget (S)

Ref: Erling Pedersen

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Hans Klitgård. Hans blev valgt, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Bestyrelsen.

Har afholdt 3 fysiske møder samt kommunikeret en del over nettet.

Grønne områder.

Jens Aage. Foreningens største udgiftspost er gartnerarbejdet. Udgiften for 2022 ender på ca.140.000 kr., men samtidig venter der arbejde for ca. 85.000 kr.

For 2023 ligger der arbejder for ca. 172.000 kr. (u.moms) hvis det hele bliver udført. 

Legeplads.
Vi vil stadig meget gerne renovere legepladsen, men har indtil videre ikke haft tilstrækkelige økonomiske midler til rådighed. Ved udgangen af 2022 har vi opsparet 62.000 kr. Men nu har en gruppe grundejere tilbudt deres arbejdskraft hvis foreningen vil dække omkostningerne til indkøb af materialer. Foreningen takker for den udstrakte hånd, og vil snarest indkalde til et koordinerende møde for at klarlægge hvad der kan realiseres indenfor de økonomiske rammer.

Vintervedligeholdelse.

Jens Aage gennemgik kort Uddrag af Kolding Kommunes vejregulativ.

*På private fællesveje og på private veje er snerydning og saltning/grusning beboernes eget ansvar. Reglen er den, at man skal holde mindst halvdelen af kørebanen ud for ens ejendom ryddet for sne og saltet/gruset.

*Fortovet er ryddet for sne i mindst 90 centimeters bredde. Hvis der er glat, skal der gruses/saltes.

*Indgangen til din grund og vejen hen til affaldsstativet og postkassen er ryddet for sne i mindst 90 centimeters bredde. Hvis der er glat, skal der gruses/saltes.

*Der er fri passage mellem kørebanen og indgangen til grunden, så f.eks. skraldemanden og postbuddet kan komme frem. Hvis sneploven har lavet en snevold, er det dit ansvar at rydde en passage på mindst 90 centimeters bredde.

*Hvis du bor på en grund, som grænser op til en sti, har du ansvaret for at sikre fri passage på den halvdel af stien, som grænser op til din grund.

Beretning blev godkendt.

3. Regnskab ved kassereren

Erik redegjorde for årets regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

4.a. Forslag om vi skal have sommerblomster på nogle grønne områder.
Forslag enstemmigt stemt ned.

Kommentarer: Flere grundejere frygter at blomsterne vil tiltrække endnu mere råvildt.

Sommerblomster vil kræve vedvarende gartner vedligehold ca. hvert andet år for at forhindre at græsset overtager, og at sommerblomsterne ikke er kønne at se på i vinterhalvåret.  

4.b. Ønske om fældning af 2 træer langs den nord/syd-gående sti ved legeplads.
Forslag enstemmigt stemt ned.

Kommentarer: Flere savnede saglige argumenter for at fælde de 2 træer, og undring over at forslagsstiller ikke var til stede.

4.c. Skal foreningens vintervedligeholdelse afskaffes og i stedet overgå til grundejerne.
Forslag enstemmigt stemt ned, – vintervedligeholdelsen opretholdes.

Kommentarer: Flere ytrede utilfredshed om hvor ofte der saltes og hvor meget der saltes. Bestyrelsen er i dialog med firmaet om fremadrettet at finde en passende frekvens for bla. saltningerne.

Grundejer Glenn, tilbyder hjælp til at evt. at finde alternativ leverandør.

5. Budget

Erik redegjorde for 2023 budgettet.

Budget godkendt.

6 Fastsættelse af kontingent og bidrag

Det blev vedtaget at kontingentet stiger til 1650 kr. år.

Det pristalsreguleres med 10%, – foreslået af flere grundejere.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Erik Pedersen (S36) og Erling Pedersen (S10), blev begge genvalgt.

Suppleant valgt: Anne Katrine Bak (S39) 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Revisor: Keld Nielsen (A30) og Birgitte Gejl (S 8) – blev genvalgt.

Revisorsuppleant: Jeanette Heiberg (A 3) – blev genvalgt.

9. Eventuelt:

9.1.  Der blev spurgt hvorfor vores foreningen ikke tilslutter sig Julivængets klage til Kolding Kommune vedr. støj fra motorvejen.

Svar. Det har vi gjort og det skete sidste år, kort efter 2022 generalforsamlingen.

9.2. Kolding Kommune er i gang med at omlægge affaldshåndteringen. Derfor holder vi igen med tilskud til rækværk omkring de fritstående beholdere. De vil forsvinde og blive erstattet af nye beholdere som placeres hos de enkelte husstande.  

9.3. Ujævnt fortov på Septembervænget.

Svar: Kolding Kommune er ansvarlig for vedligeholdelse af disse. Vi vil gerne opfordre alle til at anvende Kolding Kommunes app, “Giv et praj”. Med din smartphone kan du tage et billede, lave en kort beskrivelse og sende det til Kolding Kommune. I prajet ligger der også en GPS oplysning, så modtagerne hos kommunen, kan lokalisere stedet inden for få meter. 

9.4. Henstilling til nogle hundeejerne.

Der er åbenbart én eller flere der ikke bærer fyldte hunde hømhømposer med hjem, men efterlader dem i græsset ved stien S38/sti mod Oktobervænget. Det er ikke en acceptabelt. Vi opfordrer til at hundeejerne tager poserne med hjem, og lægger dem i deres i egen affaldsbeholder. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Hørhaven

Hvornår

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
  a. Forslag om bede med sommerblomster på de grønne arealer.
  Begrundelse: Det ville både være godt for insekterne, og se flot ud.
  Anslået pris 6.000 – 10.000 kr. hvert andet år. Prisen afhænger af hvor mange blomsterbede, der oprettes.
  b. Fældning af to træer langs den nord/sydgående sti ved legepladsen.
  Begrundelse: De har gennem flere år været til stor gene for de omkringliggende huse.
  Anslået pris 20.000 kr.
  C. Afskaffelse af foreningens vintervedligeholdelse, der i stedet overdrages til den enkelte grundejer.
  Begrundelse: Med de mildere vintre er det blevet stadig vanskeligere at få firmaer interesseret i opgaven, medmindre grundejerforeningen tegner årsabonnementer. Sidste vinter lød billigste tilbud på 58.000 kr./år.
  Anslået besparelse 28.000 – 40.000 hvert år.
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  a. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  b. Valg af en suppleant
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer til at dukke op og deltage i dagen.

Man deltager for 2 år og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening, som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer

Tilmelding til formand Jens Aage Hansen tlf. 20283062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest fredag den 24. marts 2023.

Referat af generalforsamling 28. marts 2022

Referat af generalforsamling d. 28/3 2022

Sted: Aktivitetscenter Toften, Kirkely 24, Bramdrupdam

Deltagere: Bestyrelsen + 6 grundejere

Ref: Erling Pedersen

1. Valg af dirigent

Hans Klitgård blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Bestyrelsen.

Har afholdt 3 fysiske møder samt kommunikeret en del over nettet.

Grønne områder.

Der har været et betydeligt efterslæb fra den forrige gartner. Dette sammen med en række ønsker fra grundejerne har betydet, at der er udført arbejde i 2021 for 124.000 – Udover det aftalte i kontrakten.

Her i vinteren 22 har gartneren klippet bevoksningen ved A36/38 tilbage og fjernet et dødt træ ved boldbanen – pris kr. 10.430.

Der er stadig en del ønsker tilbage, der ialt beløber sig til kr.120.000

-I budgettet for 2022 er der afsat et beløb på kr. 48.000,-

Legepladser.
Vi havde ønsket at udskifte tårnet med et nyt, men med de priser, der er på legeredskaber, og de midler bestyrelsen har til rådighed, må denne udskiftning udsættes et par år endnu. Ultimo 2022 vil der være ca. 63.000,- på kontoen. Vi har en opsparing på 21.000 om året. Bestyrelsen vil sikre at tårnet fortsat er i forsvarlig stand.

Vintervedligeholdelse.

Forrige vinter, kom vi i problemer, fordi vi ikke havde en aftale med et rydningsfirma. I denne vinter havde vi en aftale, men den har kostet os 36.000, i en vinter, hvor der stort set ikke har været sne.

Vi er derfor nødt til at have en diskussion af hvilken standard grundejerne ønsker.

Gravetilladelse, Augustvænget.

Ewii har ansøgt om tilladelse til nedgravning af fiberkabel.

Julivængets grundejerforeningen

Beboere på Julivænget har klaget over støj fra motorvejen, da der samtidig sker mange uheld frem mod sammenfletningen, har man foreslået at ansøge politiet om hastighedsnedsættelse på strækningen. Der vil reducere støjen. Julivængets Grundejerforening spørger om vi vil være med til en henvendelse. Det tilsluttede generalforsamlingen sig.

Bemærkninger til beretningen:

-Kim Kaibinger foreslår, at grundejerne går sammen om løsning af grønne opgaver for at spare penge.

– Jeanette Heiberg spørger om foreningen har en skadesforsikringer. 

Svar: Foreningen har en bestyrelsesansvarsforsikring, men den dækker ikke grundejere, der udfører havearbejde på foreningens grønne områder.    

Beretning godkendt.

3. Regnskab ved kassereren

Erik Pedersen redegjorde for årets regnskab, samt årsagen til at der er forskel på beløbsstørrelsen i realiseret og -budget kolonnen. (rykkergebyrer).   Gartneraftalen er pristalsreguleret.

Der blev spurgt om beløb for vedligeholdelse af veje.

Svar: Vejene vedligeholdes af Kolding Kommune.

Regnskab blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget forslag til vores forening inden for fristen, men vi har modtaget en henvendelser om:

– at der tages initiativ til at grundejernes skel holdes pænere når det grænser op til fællesarealer og eller kommunale områder, eks. græskanter mod fortov.  

-forslag om at naboer går sammen om en “frivillig havedag”.

– der er ønske om mere sand i legepladsens sandkassen

Forslagene vil blive drøftet ved det førstkommende bestyrelsesmøde.

5. Budget

Erik Pedersen  redegjorde for 2022 budgettet,

 Budget godkendt.

6 Fastsættelse af kontingent og bidrag

Godkendt, -kontingent fortsat 1500 kr. årligt.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Hans Klitgård (A75), Jens Aage Hansen (S26) og Christian Vejsgaard (A21), blev alle genvalgt.

Suppleanter valgt: Majbrit Kaibinger (A48) og Claus Olsen (S29) 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Revisor: Keld Nielsen (Aug. 30) og Birgitte Gejl (Sep. 8) accepterer genvalg

Revisorsuppleant: Jeanette Heiberg (Aug. 3)

 9. Eventuelt:

Klaus efterlyser fælles affaldsbeholder for eks. mælkekartoner.

Svar: Jens Aage: – mener ikke, at det pt. er en mulighed med separat beholder.

Generalforsamling 28. marts 2022

Hvornår

Mandag den 28. marts 2022 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af to nye suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen.

Man deltager for 2 år og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening, som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer.

Tilmelding til formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest 25. marts 2022

Referat af generalforsamling 27. maj 2021

Sted: Aktivitetscenter Toften, Kirkely 24, Bramdrupdam.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
Hans Klitgård, Augustvænget 75, blev valgt og kunne konstatere at general­forsamlingen var rettidig indkaldt i henhold til vedtægterne med 14 dages varsel.

Den tidligere planlagte generalforsamling 23. marts 2021 blev udsat p.gr.a. Corona.

2. Formandens beretning

Snerydning

Der var snerydning i starten af 2021. Det firma som tidligere har fjernet sne for os kunne ikke længere tilbyde det, og det viste sig svært og dyrt at finde en anden.

Vi fik tilbud på abonnementsordning til 57.875 for en hel sæson, og 26.250 for resten af sæsonen, hvilket vi fandt for dyrt. Hos en anden leverandør lykkedes det at få skrabning og saltning til timepris, om end det kom lidt sent i gang.

Stier og fortove

Der har været en del spørgsmål vedr. stier og fortove:

 • Skolestierne er kommunens og kanterne er grundejerforeningens
 • Fortove og stikstier er grundejernes, disse skal fejes, ryddes for sne og glatførebekæmpes

Grønne områder

Vi har fået et købstilbud fra en husejer som ønskede at købe et grønt område grænsende op til vedkommendes parcel. Det blev undersøgt men det er p.gr.a. en servitut ikke tilladt at sælge disse områder.

Vedligeholdelse af grønne områder

Der har været mange henvendelser vedrørende manglende vedligeholdelse. Gartneren gør det, der er aftalt, udmærket, men der er et stort efterslæb ligesom der er øgede krav til vedligeholdelsen.

Efter en bestyrelsesrundtur fik vi et tilbud fra gartneren på i alt ca. 200.000 opdelt på 9 områder.

Bestyrelsen igangsatte det som hastede mest, inden for de penge der var til rådighed, men der udestår stadig megen vedligehold.

Opfordring: Hvis man ikke synes at gartneren gør det godt nok, så henvend jer til bestyrelsen – IKKE til gartnerne, da de som udfører arbejdet ikke har mandat til at gøre andet end det aftalte.

Legeplads.

Det store legetårn er kassabelt. Bestyrelsen nedsatte sidste år en arbejdsgruppe, der skulle se på nyt. Alle forslag vi kiggede på kostede på den forkerte side af 100.000. Det er der ikke penge til, da der pt. kun er afsat 21.000 til legeredskaber.

Kontingent:

Kontingentet har siden 1989 været på 1.000, men prisstigninger og ønsker til vedligeholdelse af grønne områder samt sikkerhedskrav til legepladser gør, at vi ikke længere kan få pengene til at slå til. Bestyrelsen vil derfor – under pkt. 6 – foreslå at kontingentet hæves til 1.350.

Spørgsmål i forbindelse med beretningen

Hvem vedligeholder når SF-stenen på fortovet stikker op?

Svar: det er kommunens ansvar.

Der blev spurgt til om man måtte beskære og vedligeholde træer og buske?

Svar: Nej, det er en opgave for gartneren som vi er sikre på har faglig viden herom.

Der er behov for at gartneren kigger på brønden ved legepladsen ud for Augustvænget 48 da den fungerer dårligt.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab ved kassereren

Driftsregnskabet for 2020 blev udleveret og gennemgået. Året endte med et underskud på 20.147 p.gr.a. uforudsete udgifter til vedligeholdelse af de grønne områder. Formuen er på i alt 232.468. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der har været ønske om opsætning af affaldskurve, så hundeejere lettere kan komme af med hundenes efterladenskaber. Med en pris på opsætning på 21.250 og tømning som årlig koster 16.250 blev det fundet for dyrt.

Derfor opfordring: Saml op efter jeres hunde, og tag det med hjem til skraldespanden.

5. Budget ved kassereren

Budgettet for 2021 blev udleveret og gennemgået.

6. Fastsættelse af kontingent og bidrag

Bestyrelsen havde foreslået 1.350 i årligt kontingent. Situationen vedr. vedligeholdelse af de grønne områder samt legepladsen gjorde, at der var ønske om at kontingent og bidrag blev hævet til 1.500, hvilke blev godkendt med væsentligt flertal.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er Erling og Erik (begge valgt i 2019) som begge blev genvalgt.

Som suppleant blev valgt Majbrit Kaibinger, Augustvænget 48.

Bestyrelsen består således af nedenstående og konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:

 • Formand Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, valgt i 2020
  Mobil 20 28 30 62, j.aage.hansen@gmail.com
 • Næstformand / Gartnerkontakt Erling Pedersen, Septembervænget 10, valgt i 2021
  mobil 30 48 01 53, erlingrp7@gmail.com
 • Kasserer Erik Pedersen, Septembervænget 36, valgt 2021
  mobil 20 31 88 09, erik.helmuth.pedersen@mail.tele.dk
 • Sekretær Hans Klitgaard, Augustvænget 75, valgt i 2020
  mobil 51 51 96 83, hansklit@hotmail.com 
 • Vintervedligeholdelse Christian Vejsgaard, Augustvænget 21, valgt i 2020
  mobil 60 87 86 26, Christian-Laursen@hotmail.com

Suppleant:

 • Majbrit Kaibinger, Augustvænget 48

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Revisorer:

 • Keld Nielsen, Augustvænget 30 (genvalg)
 • Birgitte Gejl, Septembervænget 8 (genvalg)

Revisorsuppleant:

 • Kim Kaibinger, Augustvænget 48 (genvalg)

9. Eventuelt

Facebookside: www.facebook.com/groups/grundejerforeningenhoerhaven

Hjemmeside: www.hoerhaven.dk

En grundejer var ikke tilfreds med udførelsen af snerydningen.

Bestyrelsen kigger på sikkerheden ved opsat rionethegn overfor legepladsen.

Ole Madsen, Augustvænget 79 m.fl. deltager gerne i projektarbejde vedr. de grønne områder, og der var tilsagn hertil fra Kaibinger, Augustvænget 48. Øvrige deltagere er velkomne.

Referat af generalforsamlingen 7. september 2020

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørhaven

Tid: 7. september 2020 kl. 19.30
Sted: Aktivitetscenter Toften, Kirkely 24, Bramdrupdam.
Deltagere: Der var tilmeldt 10 husejere
Bilag: Præsentationen kan ses på foreningens hjemmeside: www.hoerhaven.dk under Dokumenter.


Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Hans Klitgård, Augustvænget 75 (medlem af bestyrelsen) kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt med 14 dages varsel. 

Generalforsamlingen kunne p.gr.a. corona ikke afholdes som sædvanlig i marts måned.

2. Formandens beretning
Der blev orienteret om følgende punkter:

Gartner
31. august fik vi en opsigelse af kontrakten fra gartneren, da de havde fejlbedømt tidsforbruget på især plæneklipningen med mange små græsarealer. Efter møde med gartneren i dag, er det blevet aftalt, at der sker en stigning på årligt kr. 6.700, og aftalen fortsætter derfor.

Vore hegn klippes ned til 3½ meters højde, fx mellem gammel og ny del af August- og Septembervænget.

Ukrudtsbekæmpelse vil ske uden brug af gift; der bruges i stedet damp.

Træer ved lejepladsen vil blive efterset af sikkerhedsmæssige årsager. 

Legepladsen
Der er blevet lavet en uvildig kontrol af legepladsen af ekstern konsulent, og der er iværksat udbedring af fejl og mangler på pladsen.

Der opstilles 2 nye borde med bænke (voksen- og børneudgave).

De der bor tæt på legepladsen kunne oplyse at den bliver brugt en del; også af de lidt ældre børn om eftermiddagen.

Ved kraftig regn kan vandet ikke løbe hen til afløbet mellem legepladsen og Augustvænget 48. Der vil blive set på det. 

Henkastning af affald
Der er gentagne problemer med, at der er blevet dumpet haveaffald bl.a. i den østlige enden af augustvænget, ligesom der er smidt et juletræ i hegnet ved Septembervænget. Dette er uacceptabelt, og kan blive fjernet for skadevolders regning. Der bliver evt. udsendt skrivelse til de omkringliggende huses beboere.

Asfalt
Der har været klage over asfalt nogle steder trods relativ ny asfalt på hoved- og stamvejene; hvor bl.a. er sorte striber. Dette skyldes dårlig asfaltkvalitet.

Vi har privatveje men med kommunal vedligeholdelse, men udbedring af asfalten kommer sandsynligvis ikke til at ske p.gr.a. den træge kommunale økonomi.

Øvrige
Hundes efterladenskaber skal fjernes.

Vejbelysningen i vort område skulle have været udskiftet for nogle år siden, men der er ingen plan fra kommunen om at udskifte den, da den er billig i drift og dyr at udskifte.

Der har været henvendelse fra medlemmerne om at vedligeholdelsen af de grønne områder kunne være bedre. Dette gælder ikke mindst ud for den enkelte grundejer, som har renholdelsespligten her. 

I vinterregulativet står reglerne for vedligeholdelse på private veje, som vor jo er. Det fremgår heraf, at grundejeren bl.a. skal fjerne ukrudt udenfor hækken.

Skolestierne (de store der går øst/vest ved broerne) renholdes dog af kommunen.

3. Regnskab ved kassereren
Regnskab og budget blev udleveret og gennemgået. 

Der har været et overskud i 2019 på kr. 45.510, hvilket skyldes at der ikke har været behov for at bruge penge på snerydning og uforudsete vedligeholdelsesudgifter.

4. Indkomne forslag
Forslag skal indsendes senest 1. februar for at kunne realitetsbehandles på generalforsamlingen.

Efter fristen var der kommet flere forslag herunder:

 1. Ønske om at forhøje kontingentet kr. 200 om året
 2. Med stigende regnvandsproblemer bør frie drænrør føres til vandafledning. 
 3. Etablering af LED gadebelysning Augustvænget
 4. Asfaltering af vores lappede veje

5. Budget ved kassereren
Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
Kontingent og bidrag blev fastsat til uændret kr. 1.000.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var Jens Aage, Hans og Preben. De 2 første blev genvalgt, men Preben ønskede ikke genvalg. I stedet blev Christian Vejsgaard valgt som nyt medlem.

Bestyrelsen består således af:

 • Formand Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, valgt i 2020
  Mobil 20 28 30 62, j.aage.hansen@gmail.com 
 • Næstformand / Gartnerkontakt Erling Pedersen, Septembervænget 10, valgt i 2019
  mobil 30 48 01 53, erlingrp7@gmail.com 
 • Kasserer Erik Pedersen, Septembervænget 36, valgt 2019
  mobil 20 31 88 09, erik.helmuth.pedersen@mail.tele.dk 
 • Sekretær Hans Klitgaard, Augustvænget 75, valgt i 2020
  mobil 51 51 96 83, hansklit@hotmail.com  
 • Vintervedligeholdelse Christian Vejsgaard, Augustvænget 21, valgt i 2020
  mobil 60 87 86 26, Christian-Laursen@hotmail.com 

Valg af Suppleanter:

 • Marianne Lomholt, Augustvænget 85

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som det fremgår ovenfor.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Begge revisorer blev genvalg:

 • Keld Nielsen, Augustvænget 30
 • Birgitte Gejl, Septembervænget 8

Revisorsuppleanter:

 • Kim Kaibinger, Augustvænget 48 (genvalg)
 • Det undersøges efterfølgende om tidligere 2. suppleant Gunnar Jacobsen, Augustvænget 34 fortsat vil være revisorsuppleant

9. Eventuelt

Vor facebookside hedder: https://www.facebook.com/groups/grundejerforeningenhoerhaven

Bestyrelsen takkede Preben for mange års godt arbejde i bestyrelsen, og modtog et par flaske rødvin for indsatsen

Ole Madsen, Augustvænget 79 m.fl. deltager gerne i projektarbejde

Der kom forslag om aktiviteter for voksne og børn. Erling nævnte at netop er åbnet en ny petanque bane mellem bostedet og Kringsvængerne. Denne er til fri afbenyttelse, hvis man er medlem af borgerforeningen.