Referat af generalforsamling 28. marts 2022

Referat af generalforsamling d. 28/3 2022

Sted: Aktivitetscenter Toften, Kirkely 24, Bramdrupdam

Deltagere: Bestyrelsen + 6 grundejere

Ref: Erling Pedersen

1. Valg af dirigent

Hans Klitgård blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Bestyrelsen.

Har afholdt 3 fysiske møder samt kommunikeret en del over nettet.

Grønne områder.

Der har været et betydeligt efterslæb fra den forrige gartner. Dette sammen med en række ønsker fra grundejerne har betydet, at der er udført arbejde i 2021 for 124.000 – Udover det aftalte i kontrakten.

Her i vinteren 22 har gartneren klippet bevoksningen ved A36/38 tilbage og fjernet et dødt træ ved boldbanen – pris kr. 10.430.

Der er stadig en del ønsker tilbage, der ialt beløber sig til kr.120.000

-I budgettet for 2022 er der afsat et beløb på kr. 48.000,-

Legepladser.
Vi havde ønsket at udskifte tårnet med et nyt, men med de priser, der er på legeredskaber, og de midler bestyrelsen har til rådighed, må denne udskiftning udsættes et par år endnu. Ultimo 2022 vil der være ca. 63.000,- på kontoen. Vi har en opsparing på 21.000 om året. Bestyrelsen vil sikre at tårnet fortsat er i forsvarlig stand.

Vintervedligeholdelse.

Forrige vinter, kom vi i problemer, fordi vi ikke havde en aftale med et rydningsfirma. I denne vinter havde vi en aftale, men den har kostet os 36.000, i en vinter, hvor der stort set ikke har været sne.

Vi er derfor nødt til at have en diskussion af hvilken standard grundejerne ønsker.

Gravetilladelse, Augustvænget.

Ewii har ansøgt om tilladelse til nedgravning af fiberkabel.

Julivængets grundejerforeningen

Beboere på Julivænget har klaget over støj fra motorvejen, da der samtidig sker mange uheld frem mod sammenfletningen, har man foreslået at ansøge politiet om hastighedsnedsættelse på strækningen. Der vil reducere støjen. Julivængets Grundejerforening spørger om vi vil være med til en henvendelse. Det tilsluttede generalforsamlingen sig.

Bemærkninger til beretningen:

-Kim Kaibinger foreslår, at grundejerne går sammen om løsning af grønne opgaver for at spare penge.

– Jeanette Heiberg spørger om foreningen har en skadesforsikringer. 

Svar: Foreningen har en bestyrelsesansvarsforsikring, men den dækker ikke grundejere, der udfører havearbejde på foreningens grønne områder.    

Beretning godkendt.

3. Regnskab ved kassereren

Erik Pedersen redegjorde for årets regnskab, samt årsagen til at der er forskel på beløbsstørrelsen i realiseret og -budget kolonnen. (rykkergebyrer).   Gartneraftalen er pristalsreguleret.

Der blev spurgt om beløb for vedligeholdelse af veje.

Svar: Vejene vedligeholdes af Kolding Kommune.

Regnskab blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget forslag til vores forening inden for fristen, men vi har modtaget en henvendelser om:

– at der tages initiativ til at grundejernes skel holdes pænere når det grænser op til fællesarealer og eller kommunale områder, eks. græskanter mod fortov.  

-forslag om at naboer går sammen om en “frivillig havedag”.

– der er ønske om mere sand i legepladsens sandkassen

Forslagene vil blive drøftet ved det førstkommende bestyrelsesmøde.

5. Budget

Erik Pedersen  redegjorde for 2022 budgettet,

 Budget godkendt.

6 Fastsættelse af kontingent og bidrag

Godkendt, -kontingent fortsat 1500 kr. årligt.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Hans Klitgård (A75), Jens Aage Hansen (S26) og Christian Vejsgaard (A21), blev alle genvalgt.

Suppleanter valgt: Majbrit Kaibinger (A48) og Claus Olsen (S29) 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Revisor: Keld Nielsen (Aug. 30) og Birgitte Gejl (Sep. 8) accepterer genvalg

Revisorsuppleant: Jeanette Heiberg (Aug. 3)

 9. Eventuelt:

Klaus efterlyser fælles affaldsbeholder for eks. mælkekartoner.

Svar: Jens Aage: – mener ikke, at det pt. er en mulighed med separat beholder.