Referat af generalforsamlingen 7. september 2020

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørhaven

Tid: 7. september 2020 kl. 19.30
Sted: Aktivitetscenter Toften, Kirkely 24, Bramdrupdam.
Deltagere: Der var tilmeldt 10 husejere
Bilag: Præsentationen kan ses på foreningens hjemmeside: www.hoerhaven.dk under Dokumenter.


Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Hans Klitgård, Augustvænget 75 (medlem af bestyrelsen) kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt med 14 dages varsel. 

Generalforsamlingen kunne p.gr.a. corona ikke afholdes som sædvanlig i marts måned.

2. Formandens beretning
Der blev orienteret om følgende punkter:

Gartner
31. august fik vi en opsigelse af kontrakten fra gartneren, da de havde fejlbedømt tidsforbruget på især plæneklipningen med mange små græsarealer. Efter møde med gartneren i dag, er det blevet aftalt, at der sker en stigning på årligt kr. 6.700, og aftalen fortsætter derfor.

Vore hegn klippes ned til 3½ meters højde, fx mellem gammel og ny del af August- og Septembervænget.

Ukrudtsbekæmpelse vil ske uden brug af gift; der bruges i stedet damp.

Træer ved lejepladsen vil blive efterset af sikkerhedsmæssige årsager. 

Legepladsen
Der er blevet lavet en uvildig kontrol af legepladsen af ekstern konsulent, og der er iværksat udbedring af fejl og mangler på pladsen.

Der opstilles 2 nye borde med bænke (voksen- og børneudgave).

De der bor tæt på legepladsen kunne oplyse at den bliver brugt en del; også af de lidt ældre børn om eftermiddagen.

Ved kraftig regn kan vandet ikke løbe hen til afløbet mellem legepladsen og Augustvænget 48. Der vil blive set på det. 

Henkastning af affald
Der er gentagne problemer med, at der er blevet dumpet haveaffald bl.a. i den østlige enden af augustvænget, ligesom der er smidt et juletræ i hegnet ved Septembervænget. Dette er uacceptabelt, og kan blive fjernet for skadevolders regning. Der bliver evt. udsendt skrivelse til de omkringliggende huses beboere.

Asfalt
Der har været klage over asfalt nogle steder trods relativ ny asfalt på hoved- og stamvejene; hvor bl.a. er sorte striber. Dette skyldes dårlig asfaltkvalitet.

Vi har privatveje men med kommunal vedligeholdelse, men udbedring af asfalten kommer sandsynligvis ikke til at ske p.gr.a. den træge kommunale økonomi.

Øvrige
Hundes efterladenskaber skal fjernes.

Vejbelysningen i vort område skulle have været udskiftet for nogle år siden, men der er ingen plan fra kommunen om at udskifte den, da den er billig i drift og dyr at udskifte.

Der har været henvendelse fra medlemmerne om at vedligeholdelsen af de grønne områder kunne være bedre. Dette gælder ikke mindst ud for den enkelte grundejer, som har renholdelsespligten her. 

I vinterregulativet står reglerne for vedligeholdelse på private veje, som vor jo er. Det fremgår heraf, at grundejeren bl.a. skal fjerne ukrudt udenfor hækken.

Skolestierne (de store der går øst/vest ved broerne) renholdes dog af kommunen.

3. Regnskab ved kassereren
Regnskab og budget blev udleveret og gennemgået. 

Der har været et overskud i 2019 på kr. 45.510, hvilket skyldes at der ikke har været behov for at bruge penge på snerydning og uforudsete vedligeholdelsesudgifter.

4. Indkomne forslag
Forslag skal indsendes senest 1. februar for at kunne realitetsbehandles på generalforsamlingen.

Efter fristen var der kommet flere forslag herunder:

 1. Ønske om at forhøje kontingentet kr. 200 om året
 2. Med stigende regnvandsproblemer bør frie drænrør føres til vandafledning. 
 3. Etablering af LED gadebelysning Augustvænget
 4. Asfaltering af vores lappede veje

5. Budget ved kassereren
Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
Kontingent og bidrag blev fastsat til uændret kr. 1.000.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var Jens Aage, Hans og Preben. De 2 første blev genvalgt, men Preben ønskede ikke genvalg. I stedet blev Christian Vejsgaard valgt som nyt medlem.

Bestyrelsen består således af:

 • Formand Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, valgt i 2020
  Mobil 20 28 30 62, j.aage.hansen@gmail.com 
 • Næstformand / Gartnerkontakt Erling Pedersen, Septembervænget 10, valgt i 2019
  mobil 30 48 01 53, erlingrp7@gmail.com 
 • Kasserer Erik Pedersen, Septembervænget 36, valgt 2019
  mobil 20 31 88 09, erik.helmuth.pedersen@mail.tele.dk 
 • Sekretær Hans Klitgaard, Augustvænget 75, valgt i 2020
  mobil 51 51 96 83, hansklit@hotmail.com  
 • Vintervedligeholdelse Christian Vejsgaard, Augustvænget 21, valgt i 2020
  mobil 60 87 86 26, Christian-Laursen@hotmail.com 

Valg af Suppleanter:

 • Marianne Lomholt, Augustvænget 85

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som det fremgår ovenfor.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Begge revisorer blev genvalg:

 • Keld Nielsen, Augustvænget 30
 • Birgitte Gejl, Septembervænget 8

Revisorsuppleanter:

 • Kim Kaibinger, Augustvænget 48 (genvalg)
 • Det undersøges efterfølgende om tidligere 2. suppleant Gunnar Jacobsen, Augustvænget 34 fortsat vil være revisorsuppleant

9. Eventuelt

Vor facebookside hedder: https://www.facebook.com/groups/grundejerforeningenhoerhaven

Bestyrelsen takkede Preben for mange års godt arbejde i bestyrelsen, og modtog et par flaske rødvin for indsatsen

Ole Madsen, Augustvænget 79 m.fl. deltager gerne i projektarbejde

Der kom forslag om aktiviteter for voksne og børn. Erling nævnte at netop er åbnet en ny petanque bane mellem bostedet og Kringsvængerne. Denne er til fri afbenyttelse, hvis man er medlem af borgerforeningen.