Referat af generalforsamling 27. maj 2021

Sted: Aktivitetscenter Toften, Kirkely 24, Bramdrupdam.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
Hans Klitgård, Augustvænget 75, blev valgt og kunne konstatere at general­forsamlingen var rettidig indkaldt i henhold til vedtægterne med 14 dages varsel.

Den tidligere planlagte generalforsamling 23. marts 2021 blev udsat p.gr.a. Corona.

2. Formandens beretning

Snerydning

Der var snerydning i starten af 2021. Det firma som tidligere har fjernet sne for os kunne ikke længere tilbyde det, og det viste sig svært og dyrt at finde en anden.

Vi fik tilbud på abonnementsordning til 57.875 for en hel sæson, og 26.250 for resten af sæsonen, hvilket vi fandt for dyrt. Hos en anden leverandør lykkedes det at få skrabning og saltning til timepris, om end det kom lidt sent i gang.

Stier og fortove

Der har været en del spørgsmål vedr. stier og fortove:

 • Skolestierne er kommunens og kanterne er grundejerforeningens
 • Fortove og stikstier er grundejernes, disse skal fejes, ryddes for sne og glatførebekæmpes

Grønne områder

Vi har fået et købstilbud fra en husejer som ønskede at købe et grønt område grænsende op til vedkommendes parcel. Det blev undersøgt men det er p.gr.a. en servitut ikke tilladt at sælge disse områder.

Vedligeholdelse af grønne områder

Der har været mange henvendelser vedrørende manglende vedligeholdelse. Gartneren gør det, der er aftalt, udmærket, men der er et stort efterslæb ligesom der er øgede krav til vedligeholdelsen.

Efter en bestyrelsesrundtur fik vi et tilbud fra gartneren på i alt ca. 200.000 opdelt på 9 områder.

Bestyrelsen igangsatte det som hastede mest, inden for de penge der var til rådighed, men der udestår stadig megen vedligehold.

Opfordring: Hvis man ikke synes at gartneren gør det godt nok, så henvend jer til bestyrelsen – IKKE til gartnerne, da de som udfører arbejdet ikke har mandat til at gøre andet end det aftalte.

Legeplads.

Det store legetårn er kassabelt. Bestyrelsen nedsatte sidste år en arbejdsgruppe, der skulle se på nyt. Alle forslag vi kiggede på kostede på den forkerte side af 100.000. Det er der ikke penge til, da der pt. kun er afsat 21.000 til legeredskaber.

Kontingent:

Kontingentet har siden 1989 været på 1.000, men prisstigninger og ønsker til vedligeholdelse af grønne områder samt sikkerhedskrav til legepladser gør, at vi ikke længere kan få pengene til at slå til. Bestyrelsen vil derfor – under pkt. 6 – foreslå at kontingentet hæves til 1.350.

Spørgsmål i forbindelse med beretningen

Hvem vedligeholder når SF-stenen på fortovet stikker op?

Svar: det er kommunens ansvar.

Der blev spurgt til om man måtte beskære og vedligeholde træer og buske?

Svar: Nej, det er en opgave for gartneren som vi er sikre på har faglig viden herom.

Der er behov for at gartneren kigger på brønden ved legepladsen ud for Augustvænget 48 da den fungerer dårligt.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab ved kassereren

Driftsregnskabet for 2020 blev udleveret og gennemgået. Året endte med et underskud på 20.147 p.gr.a. uforudsete udgifter til vedligeholdelse af de grønne områder. Formuen er på i alt 232.468. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der har været ønske om opsætning af affaldskurve, så hundeejere lettere kan komme af med hundenes efterladenskaber. Med en pris på opsætning på 21.250 og tømning som årlig koster 16.250 blev det fundet for dyrt.

Derfor opfordring: Saml op efter jeres hunde, og tag det med hjem til skraldespanden.

5. Budget ved kassereren

Budgettet for 2021 blev udleveret og gennemgået.

6. Fastsættelse af kontingent og bidrag

Bestyrelsen havde foreslået 1.350 i årligt kontingent. Situationen vedr. vedligeholdelse af de grønne områder samt legepladsen gjorde, at der var ønske om at kontingent og bidrag blev hævet til 1.500, hvilke blev godkendt med væsentligt flertal.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er Erling og Erik (begge valgt i 2019) som begge blev genvalgt.

Som suppleant blev valgt Majbrit Kaibinger, Augustvænget 48.

Bestyrelsen består således af nedenstående og konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:

 • Formand Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, valgt i 2020
  Mobil 20 28 30 62, j.aage.hansen@gmail.com
 • Næstformand / Gartnerkontakt Erling Pedersen, Septembervænget 10, valgt i 2021
  mobil 30 48 01 53, erlingrp7@gmail.com
 • Kasserer Erik Pedersen, Septembervænget 36, valgt 2021
  mobil 20 31 88 09, erik.helmuth.pedersen@mail.tele.dk
 • Sekretær Hans Klitgaard, Augustvænget 75, valgt i 2020
  mobil 51 51 96 83, hansklit@hotmail.com 
 • Vintervedligeholdelse Christian Vejsgaard, Augustvænget 21, valgt i 2020
  mobil 60 87 86 26, Christian-Laursen@hotmail.com

Suppleant:

 • Majbrit Kaibinger, Augustvænget 48

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Revisorer:

 • Keld Nielsen, Augustvænget 30 (genvalg)
 • Birgitte Gejl, Septembervænget 8 (genvalg)

Revisorsuppleant:

 • Kim Kaibinger, Augustvænget 48 (genvalg)

9. Eventuelt

Facebookside: www.facebook.com/groups/grundejerforeningenhoerhaven

Hjemmeside: www.hoerhaven.dk

En grundejer var ikke tilfreds med udførelsen af snerydningen.

Bestyrelsen kigger på sikkerheden ved opsat rionethegn overfor legepladsen.

Ole Madsen, Augustvænget 79 m.fl. deltager gerne i projektarbejde vedr. de grønne områder, og der var tilsagn hertil fra Kaibinger, Augustvænget 48. Øvrige deltagere er velkomne.